ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Μεθανογόνες μικροβιακές κοινότητες (π.χ. Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, Ανατολική Μεσόγειος)
 2. Υδρογονοπαραγωγές μικροβιακές κοινότητες

 

"Traditional industrial development pathways, that did not take into explicit consideration the issue of energy technologies to be utilized, now imperil development prospects around the world. As oil supplies approach their peak globally, and energy security becomes a major issue, so developing countries have everything to lose by simply following fossil-fuel based industrialization, and everything to gain by recasting their development strategies around the prospects for renewable energies and biofuels."

A Biofuels Manifesto

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
 1. Μικροβιακή εξυγίανση/διαχείριση περιβαλλόντων μολυσμένων με πετρελαϊκά κατάλοιπα, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, φαινόλες, χλωροφαινόλες κ.λπ.
 2. Μικροβιακή εξυγίανση/διαχείριση αποβλήτων ελαιουργείων (κατσίγαρος)
 3. Μελέτη ακραιόφιλων μικροβιακών κοινοτήτων (πχ. ηφαιστείων, θερμών πηγών, αλυκών κ.α.)
 4. Μελέτη μικροβιακών κοινοτήτων σε υδάτινα οικοσυστήματα (παθογόνοι – τοξίνες, ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά, μικροβιακοί δείκτες ποιότητας οικοσυστημάτων)
 5. Μελέτη μικροβιακών κοινοτήτων εδάφους
 6. Μικροβιακή εξυγίανση/διαχείριση περιβαλλόντων ή/και αποβλήτων μολυσμένων με αρσενικό (As), Χρώμιο (Cr) και άλλα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα
 7. Ανάπτυξη ενός BIOCHIP για χαρακτηρισμό μικροβιακών κοινοτήτων σε περιβαλλοντικά δείγματα
 8. Βακτήρια σε εποχικά δείγματα αεροζόλ σε συνάρτηση με τη μετακίνηση αέριων μαζών. Μελέτη της συνεισφοράς στην ποικιλότητα επιμέρους μικροβιακών κοινοτήτων

 

ΓΕΩΡΓΙΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ

 1. Παγοπυρηνωτικά βακτήρια από διάφορες φυτικές καλλιέργειες ποωδών και δενδρωδών φυτών.
 2. Μελέτη μικροβιακών κοινοτήτων (φυτόσφαιρας) σημαντικών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (π.χ. ελιάς, αμπέλου) καθώς και φυτικών ειδών που συνιστούν φυσική βλάστηση (π.χ. μεσογειακού τύπου, αλπικού τύπου κ.α.)
 3. Φυτοπαθογόνα βακτήρια με έμφαση στη φυτοπαθογένεια και αγροβιοτεχνολογία
 4. Βιοποικιλότητα μακρομυκήτων σε δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας
 5. Μικροβιακή οικολογία γεωργικών εδαφών που έχουν δεχθεί αγροβιομηχανικά απόβλητα
 6. Ανάπτυξη ενός BIOCHIP για: (i) ανίχνευση και ταυτοποίηση φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών ή/και γενετικών τροποποιήσεων μικροβιακής προέλευσης και (ii)  χαρακτηρισμό της φυτόσφαιρας σημαντικών καλλιεργούμενων ειδών, π.χ. ελιάς, αμπέλου, κ.α.
 7. Εντεροβακτήρια εκτρεφομένων ψαριών σε συνάρτηση με τη διατροφή και το στρες.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 1. Μελέτη μικροβιακών κοινοτήτων για την προστασία και επιδιόρθωση αρχαίων, βυζαντινών και νεώτερων μνημείων και έργων τέχνης

Υπηρεσία συντήρησης Μνημείων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 1. Τεχνολογίες μελέτης μικροβιακών κοινοτήτων
 2. Τεχνολογίες ανίχνευσης, απομόνωσης και χαρακτηρισμού μικροοργανισμών
 3. Τεχνολογίες ανάλυσης γονιδιωμάτων και μεταγονιδιωμάτων