Η εταιρεία ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ σήμερα αριθμεί 163 τακτικά μέλη και 57 αρωγά.  Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν και επιστήμονες Ελληνικής και Κυπριακής υπηκοότητας ή ομογενείς που ασχολούνται ή ασχολήθηκαν ενεργά με την έρευνα σε θέματα που περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ. 1, και ειδικότερα να έχουν δημοσιεύσει σε έγκυρα περιοδικά ημεδαπής ή αλλοδαπής διεθνούς συντακτικής επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε συναφή θέματα ή να έχουν αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τους παραπάνω τομείς. Αρωγά Μέλη μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι Ελληνικής και Κυπριακής υπηκοότητας, που ενδιαφέρονται μεν για τα ανωτέρω θέματα, αλλά δεν έχουν την ερευνητική εμπειρία ή τις δημοσιεύσεις των τακτικών μελών' 

Διαδικασία Εγγραφής Μελών: Για την εγγραφή ως τακτικό μέλος της εταιρείας απαιτείται αποστολή email στον γραμματέα της εταιρείας όπου θα επισυνάπτεται, αίτηση (συνημμένη με link) σύντομο βιογραφικό στα αγγλικά καθώς και δύο ονόματα τακτικών μελών της εταιρείας που υποστηρίζουν την εγγραφή του. Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή ως τακτικό μέλος του ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΥ απαιτείται ο/η αιτών/ουσα να είναι κάτοχος διδακτορικού. Για την εγγραφή απαιτείται η κατάθεση ετήσιας συνδρομής (τακτικά μέλη: 30€, αρωγά μέλη: 15€)  στον λογαριασμό της εταιρείας (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, GR77 0171 8500 0068 5014 7547 558, SWIFT BIC: PIRBGRAA) και στην συνέχεια αποστολή του αντιγράφου κατάθεσης στον Ταμία της Εταιρείας.

Επικοινωνία:  Ευάγγελος Τόπακας (info@mikrobiokosmos.orgvtopakas@chemeng.ntua.gr), Γραμματέας; Κωνσταντίνος Κορμάς (info@mikrobiokosmos.orgkkormas@uth.gr), Ταμίας.