Δημήτριος Καρπούζας
Πρόεδρος
Ο Δημήτρης Καρπούζας είναι Aναπληρωτής Kαθηγητής Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αλληλεπίδραση των μικροοργανισμών με τα γεωργικά φάρμακα (μικροβιακή αποδόμηση γεωργικών φαρμάκων vs τοξικότητα) και στις αλληλεπιδράσεις φυτών με μικροοργανισμούς με έμφαση στην οικολογία και λειτουργία των δενδρόμορφων μυκορριζικών μυκήτων. Website: www.bio.uth.gr/
Γιώργος Ζερβάκης
Αντιπρόεδρος
Ο Γιώργος Ζερβάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωργικής Μικροβιολογίας και Μυκητολογίας στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μοριακή συστηματική, φυλογενετική και οικολογία μυκήτων και ακραιόφιλων μικροοργανισμών, στη βιοποικιλότητα και ταξινομική ασκομυκήτων και βασιδιομυκήτων σε επιλεγμένα φυσικά και ανθρωπογενή οικοσυστήματα. Επιπλέον, δραστηριοποιείται σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές με χρήση μυκήτων λευκής σήψης και μικτών πληθυσμών μικροοργανισμών (ζυμώσεις υγρής και στερεάς φάσης, συστήματα και μεθοδολογίες καλλιέργειας εδώδιμων μανιταριών, κομποστοποίηση οργανικών υλικών και παραγωγή εδαφοβελτιωτικών σκευασμάτων, βιομετατροπή και αξιοποίηση αγροβιομηχανικών αποβλήτων – γεωργικών υπολειμμάτων). Website: efp.aua.gr/el/userpage/705
Γεώργιος Τσιάμης
Ταμίας
Ο Γιώργος Τσιάμης είναι Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: (α) η μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας σε ακραία περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας ομικές τεχνολογίες, (β) η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μικροοργανισμών και εντόμων όπως και μεταξύ μικροοργανισμών και ψαριών, (γ) μελέτη της μεταβολικής ποικιλότητας με τη βοήθεια γονιδιωματικών και μεταγονιδιωματικών προσεγγίσεων, και (δ) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων εργαλείων για τη μελέτη της βακτηριακής ποικιλότητας.
Αικατερίνη Παππά
Γραμματέας
H Αικατερίνη Μαρία Παππά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετικής – Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής στον Τομέα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους χώρους της γονιδιωματικής και των omics, μεταγραφικής ρύθμισης, βακτηριακής μοριακής σηματοδότησης, πλασμιδιακής βιολογίας, συνθετικής βιολογίας, και γενετικής μηχανικής – κατασκευής στελεχών. Έχει εργασθεί κυρίως με βιοτεχνολογικούς οργανισμούς όπως το αιθανολοπαραγωγό βακτήριο Zymomonas mobilis και το φυτοογκογόνο Agrobacterium tumefaciens. Συνεργάζεται με εθνικά εργαστήρια του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ και ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ και Ευρώπης. Έχει υπάρξει επιστημονική υπεύθυνη, συντονίστρια ή μέλος δικτύου σε πολλά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, μόνιμος ή ad hoc συντάκτης σε πλήθος περιοδικών υψηλού IF, και κριτής προγραμμάτων και ιδρυμάτων ημεδαπής και αλλοδαπής. Είναι μέλος της Εταιρείας Μικροβιόκοσμος από ιδρύσεώς της, αρκετών άλλων ελληνικών και διεθνών Εταιρειών, καθώς και ASM international mentor.
Σπυρίδων Ντούγιας
Μέλος
Ο Σπυρίδων Ντούγιας είναι Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η συστηματική μικροοργανισμών, η μοριακή ταυτοποίηση μικροβιακών κοινοτήτων (βακτήρια, αρχαία, μύκητες και πρωτόζωα), συμπεριλαμβανομένων ακραιόφιλων μικροοργανισμών, η επεξεργασία υγρών αποβλήτων, η βιοαποδόμηση τοξικών συστατικών, και η αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων. Website: http://utopia.duth.gr/~sntougia/index.html
Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς
Μέλος
Ο Γεώργιος-Ιωάννης Ε. Νυχάς είναι καθηγητής της Μικροβιολογίας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με θέματα που άπτονται της Επιστήμης & Τεχνολογίας των Τροφίμων και ειδικότερα της ασφάλειας των τροφίμων. Οι μελέτες του, δε αφορούν: (α) την συμπεριφορά των παθογόνων μικροοργανισμών (L. monocytogenes, Salmonella spp., S. aureus, E. coli, κτλ), σε βιοτικές και αβιοτικές επιφάνειες (β) την ανάλυση /εκτίμηση των κινδύνων και την ποσοτικοποίηση των κινδύνων, (γ) την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων και γενικά της βιοπληροφορικής κτλ, στην επιστήμη τροφίμων (δ) εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων συντήρησης (πχ τροποποιημένων ατμοσφαιρών, κενού κτλ) για την αύξηση της διατηρησιμότητας των τροφίμων και την ασφάλεια τους (ε) μη παρεμβατικών αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων (στ) εναλλακτικά πρόσθετα στα τρόφιμα που θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνα σε σχέση με τα υπάρχοντα.
Κωνσταντίνος Κορμάς
Πρόεδρος
O Kωνσταντίνος Κορμάς είναι Καθηγητής στην Οικολογία Υδρόβιων Μικροοργανισμών στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην οικολογία των υδρόβιων μικροοργανισμών και πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη των προτύπων και των διεργασιών που διέπουν την κατανομή και την αφθονία των μικροσκοπικών οργανισμών, δηλαδή προκαρυωτών (Bacteria και Archaea) και μονοκύταρρων ευκαρυωτών (μικροφύκη, πρωτόζωα, μύκητες) σε διαφορετικά ενδιαιτήματα υδάτινων συστημάτων. Website: sites.google.com/site/kkormas/