Το Μικροβιακό περιβάλλον αποτελεί κομμάτι του Εθνικού πλούτου κάθε χώρας. Επομένως είναι προφανές ότι η προστασία, καταγραφή και εμπορική του εκμετάλευση θα έχει άμεση ωφέλεια για την Εθνική οικονομία της χώρας.

Ο Μικροβιόκοσμος είναι Ελληνική Εθνική Πρωτοβουλία για την καταγραφή και εκμετάλλευση του μικροβιακού πλούτου της χώρας μας.

Συνεργάτες